ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิดีโอสอนการใช้งาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

รับชมวิดีโอย้อนหลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และสามารถดูย้อนหลังผ่านช่องทาง Youtube

บริการยืมอุปกรณ์ และห้องสำหรับงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ให้บริการสำหรับอาจารย์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น

บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคพิเศษ Chroma Key, เทคนิคพิเศษ Virtual Set ผ่านระบบอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (Video Switcher) ทำให้วิดีโอประกอบการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ให้ความรู้สึกเสมือนจริงและน่าติดตาม

ช่องทางติดต่อ/สอบถาม

สอบถาม ปรึกษาการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา