จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

คอร์สอบรมออนไลน์

ปฏิทินการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และสามารถดูย้อนหลังได้

ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Work from Home

แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home)

ช่องทางติดต่อ/สอบถาม

สอบถาม ปรึกษาการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดใบประกาศออนไลน์

Online Certificate DOWNLOAD