จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

HOTLINE

สอบถาม ปรึกษาการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.

Hotline

e-Learning

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 – 21.00 น.

Hotline

Microsoft Teams

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 – 21.00 น.

Hotline

บริการบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 – 21.00 น.