จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

AIS Package for University

ลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต ในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

การลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต AIS Package for University
สำหรับการใช้งาน 3 เดือน ความเร็ว 4Mbps/Unlimited

เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์

นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต จะต้องลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562 โดยมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย และชำระเงินลงทะเบียนเรียนแล้ว

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากตรวจพบข้อมูลของผู้รับสิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

ระยะเวลาและช่องทางการลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ รอบที่ 1 จำนวน 300 สิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบทะเบียนกลางมทร.ล้านนา ช่องทางเว็บไซต์ https://regis.rmutl.ac.th/student/login ในเมนู “S18” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  หากลงทะเบียนสำเร็จ นักศึกษาจะได้รับ Provides Code สำหรับการใช้งาน

หากมีการลงทะเบียนครบ 300 สิทธิ์ ในรอบที่ 1 ระบบบจะเปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองคิวรับสิทธิ์ในรอบต่อไป โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งวันที่รับ Provides Code ในรอบต่อไป ผ่านช่องทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

รูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการ

          นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเลือกช่องทางและรูปแบบการใช้งานแพคเก็ตอินเทอร์เน็ต เพียง 1 รูปแบบดังนี้

  • รูปแบบที่ 1 หากนักศึกษาใช้เครือข่าย AIS แบบเติมเงิน

    นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Provides Code  เพื่อเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถกดหมายเลขตาม Provides Code ที่ได้รับด้วยตนเอง

  • รูปแบบที่ หากนักศึกษาใช้เครือข่าย AIS แบบรายเดือนหรือเครือข่ายอื่น

    นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ Provides Code โดยนำรหัสที่ได้ไปขอรับซิม AIS และใช้งานแพคเก็ตอินเทอร์เน็ตได้ โดยนำหลักฐานประกอบด้วย Provides Code ที่ได้จากระบบและบัตรประจำตัวประชาชน ไปลงทะเบียนได้ที่ AIS Shop, ASP , Telewiz หรือ AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่สามารถรับแทนหรือมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้)

คำถามที่พบบ่อย ?

นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2562 กรณีที่ชำระเงินแล้ว จะต้องรอระบบทำการเปลี่ยนสถานะ “จ่ายเงินแล้ว” ภายหลังชำระเงิน 1 วันทำการ หากข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงสถานะ ติดต่อ งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ  1021

การลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต ในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นแพคเก็ตที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดพิเศษสำหรับรองรับการเรียนในรูปแบบ Student SIM Card รองรับการใช้งานรูปแบบเติมเงิน เท่านั้น  และไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรโมชันอินเทอร์เน็ต 10 GB ของ กสทช. ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ได้รับ ให้บุคคลอื่นได้ อินเทอร์เน็ตดังกล่าว ใช้สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หากมหาวิทยาลัยตรวจพบ ขอระงับสิทธิ์การให้บริการ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองคิวรับสิทธิ์ในรอบต่อไป โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งวันที่รับ Provides Code ในรอบต่อไป ผ่านช่องทาง E-mail ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
ลงทะเบียนรับสิทธิ์
นักศึกษา Login ลงทะเบียนรับสิทธ์ผ่านระบบทะเบียนกลาง ในเมนู "S18"
15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
31 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ซิมอินเทอร์เน็ค AIS Package for University
31 พฤษภาคม 2563