จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

ปฏิทินการอบรมออนไลน์ (Online training)

การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และสามารถดูย้อนหลังได้

**เงื่อนไขการได้รับใบประกาศ**
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Live)โดยใช้ account ของตนเอง ครบทั้ง 3 ครั้งสำหรับหลักสูตร RMUTL Education และครบทั้ง 2 ครั้งสำหรับหลักสูตร MS Teams หรือ ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบออนไลน์ หลังสิ้นสุดการอบรมของแต่ละโปรแกรม (เปิดแบบทดสอบ RMUTL Education วันที่ 20 พฤษภาคม / MS Teams วันที่ 23 พฤษภาคม และปิดระบบการทำแบบทดสอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

แบบทดสอบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
ด้วย RMUTL EDUCATION (Moodle)

แบบทดสอบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
ด้วย Microsoft Teams

13 พฤษภาคม

LIVE #1

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ด้วย Moodle

15 พฤษภาคม

LIVE #2

การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบ
ด้วย Moodle

18 พฤษภาคม

LIVE #3

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และการประชุม Online

19 พฤษภาคม

LIVE #4

การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

20 พฤษภาคม

LIVE #5 (เช้า)

การจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

22 พฤษภาคม

LIVE #6

การวัดและประเมินผลนักศึกษาและการวิเคราะห์ห้องเรียนดิจิทัล

20 พฤษภาคม

หัวข้อพิเศษ (บ่าย)

ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและกิจกรรม รองรับสูงสุด 10,000 คน ด้วย Microsoft Teams

หมายเหตุ หากมีความประสงค์ต้องการให้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกำหนดการที่แจ้งไว้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 921 444 ต่อ 1624

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  1. คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วมอบรมออนไลน์” เพื่อเข้าร่วมอบรมออนไลน์
    **หมายเหตุ ปุ่มจะปรากฏเมื่อใกล้จะถึงวันและเวลาอบรมก่อน 30-45 นาที**
  1. หลังจากที่คลิกปุ่ม “เข้าร่วมอบรมออนไลน์” จะปรากฏวิธีการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    • (A) หากติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams บนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ให้คลิกที่ “Open” บนหน้าต่าง Pop-up เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ทันที
    • (B) หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams สามารถคลิกเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ ที่ปุ่ม “Watch on the web instead”
  1. คลิกที่ปุ่ม “Sign in” เพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ
  1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย เช่น arit@rmutl.ac.th หมายเหตุ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะนำเข้าสู่ห้องอบรมออนไลน์โดยอัตโนมัติ**