จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

RMUTL EDUCATION

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

คู่มือการเข้าใช้งาน

รายละเอียด

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) เป็นระบบที่ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเนื้อหาในรายวิชาของตนเอง ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้สอนสามารถเพิ่มสื่อการเรียนการสอน สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังมีระบบประเมินผลการเรียนรู้หลังจากที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ได้มอบหมายไว้แล้ว

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอน จัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอน อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ตามโครงสร้างรายวิชาที่ระบบได้จัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้สอนได้มอบหมาย โดยสามารถเข้าศึกษาผ่านเว็บ education.rmutl.ac.th ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น กระดานถาม–ตอบ ห้องสนทนา

มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 053921444 ต่อ 2426

21-23 มีนาคม 2563
อาจารย์เข้าใช้งานระบบ
ผู้สอน Login เข้าใช้งานผ่านระบบ RMUTL EDUCATION เพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ
21-23 มีนาคม 2563
3 เมษายน 2563
สำนักวิทยาบริการฯ สร้างรายวิชา
ทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการสร้างรายวิชา ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน 3/2562 ไว้บนระบบ RMUTL EDUCATION
3 เมษายน 2563
4 เมษายน 2563
ผู้สอน สร้างและจัดการเนื้อหาในรายวิชา
ผู้สอนเข้าสู่หน้ารายวิชาตนเอง โดยสามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอน ด้วย "รหัสวิชา" จากนั้นเพิ่มเนื้อหาในรายวิชาให้กับผู้เรียน
4 เมษายน 2563
7 เมษายน 2563
เริ่มทำการเรียนการสอนออนไลน์
เริ่มต้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง RMUTL EDUCATION

**ข้อเสนอแนะ** หากอาจารย์ใช้ Tools อื่นๆ ในการสอน จะต้องแจ้งผู้เรียนผ่านช่องทาง RMUTL EDUCATION ก่อนในสัปดาห์แรก
7 เมษายน 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา