ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา
บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams และ Moodle เป็นเครื่องมือ

RMUTL EDUCATION

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

คู่มือการเข้าใช้งาน

รายละเอียด

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) เป็นระบบที่ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเนื้อหาในรายวิชาของตนเอง ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้สอนสามารถเพิ่มสื่อการเรียนการสอน สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังมีระบบประเมินผลการเรียนรู้หลังจากที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ได้มอบหมายไว้แล้ว

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอน จัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอน อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ตามโครงสร้างรายวิชาที่ระบบได้จัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้สอนได้มอบหมาย โดยสามารถเข้าศึกษาผ่านเว็บ education.rmutl.ac.th ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น กระดานถาม–ตอบ ห้องสนทนา

มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 053921444 ต่อ 2426

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา